Na Đại Ngàn


Sản phẩm Na Đại Ngàn của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ Đại Ngàn phù hợp quy chuẩn kỹ thuật an toàn thực phẩm

Đánh giá

Nhà cung cấp: Hợp tác xã Hữu Cơ Đại Ngàn

Địa chỉ: Thiên An- Ia BLứ- Chư Pưh- Gia Lai .
THÔNG TIN SẢN PHẨM
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐẠI NGÀN

Địa chỉ: Thiên An- Ia BLứ- Chư Pưh- Gia Lai .

Điện Thoại: 0972.020.114

Email: vietbinh0210@gmail.com.

Mã số thuế : 5901119190

Website : http://htxnongnghiephuucodaingan.vn/