GIA LAI CÓ 107 SẢN PHẨM OCOP ĐẠT 3-4 SAO

GIA LAI CÓ 107 SẢN PHẨM OCOP ĐẠT 3-4 SAO
Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trao giấy chứng nhận của UBND tỉnh cho 107 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao (14 sản phẩm đạt 4 sao và 93 sản phẩm đạt 3 sao) của 71 chủ thể ở 15/17 huyện, thị xã, thành phố.
 
Các sản phẩm được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Gia Lai” và thứ hạng sao in trên bao bì theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm và các quy định hiện hành. Các sản phẩm được công nhận “OCOP Gia Lai” có giá trị trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký.